अध्ययन प्रस्तावना भनेको के हो?

अध्ययन प्रस्तावना भनेको के हो ?